Ciechanów: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B Numer ogłoszenia: 398774 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Kategoria: archiwum bip
Opublikowano: czwartek, 04, grudzień 2014 13:31
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 3135

Ciechanów: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B

Numer ogłoszenia: 398774 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 672 55 01, faks 023 673 24 84.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B w zakresie: 2.1.1. Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie natrysków i hali basenowej zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z hali basenowej obejmuje w szczególności: basen sportowy o wymiarach 25,02 m x 15 m i głębokości 1,6 - 1,8 m, basen rekreacyjny o wymiarach 15 m x 8 m i głębokości od 0,75 - 1,10 m. i urządzenia do odnowy biologicznej, linie brzegowe i plażę, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię z lądowiskiem, wannę do hydromasażu. Usługa będzie świadczona zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), oraz: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. 2.1.2. nadzór i obsługa zjeżdżalni i wanny do hydromasażu 2.1.3. nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, przepisów bhp i ppoż., 2.1.4. kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie wyników na tablicy do zamieszczania informacji o temperaturze wody, powietrza itd. 2.1.5. utrzymywania porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych, 2.1.6. zarządzanie przestrzenią basenową dostępną dla klientów, nadzór nad ruchem osób w obrębie hali basenowej, szatni, natrysków i trybun, 2.1.7. pomocy w organizacji zajęć grupowych (współpraca z prowadzącymi zajęcia). 2.1.8. pełnienia dyżuru przez członków zespołu ratowniczego w jednolitych, wyróżniających się i odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych. 2.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia po jednym ratowniku posiadającym uprawnienia do pełnienia funkcji ratownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na każde z dwóch stanowisk pracy w godzinach: codziennie we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 22.00 z wyjątkiem, okresów awarii i przerw technologicznych. 2.3. Personel pełniący dyżury wodnej służby ratowniczej musi posiadać: a. uprawnienia ratownicze zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. aktualne zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolności do pełnienia funkcji ratownika, c. orzeczenie lekarskie do celów epidemiologicznych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ w Ciechanowie, nr konta: 16 2030 0045 1110 0000 0359 1630 z adnotacją wadium - Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w tym celu Wykonawca składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1)zwiększenia lub zmniejszenia wysokości wynagrodzenia za świadczenie usługi, które może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu przedmiotu umowy. 2)Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w następujących przypadkach: a)zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: musi mieć charakter zewnętrzny, musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi itp. b)zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa, powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c)zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową. 3)Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na zasobach którego Wykonawca polegał przy spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: a)nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, oraz b)warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosirciech.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

1 zabezpieczenie ratownicze 2015 siwz

2 Formularz ofertowy ratownictwo 2015

3 formularz cenowy ratownictwo wodne 2015

4 oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału ratownictwo 2015

5 oświadczenie obraku podstaw wykluczenia ratownictwo 2015

6 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej ratownictwo 2015

7 Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ratownictwo 2015

8 umowa ratownictwo 2015

9 wykaz głównych usług ratownictwo wodne 2015