Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą SP 7 przy ul. Czarneckiego 40 w Ciechanowie

Kategoria: przetargi
Opublikowano: wtorek, 15, styczeń 2019 07:20
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 1021

AKTUALIZACJA 01.02.2019

Unieważnienie postępowania

 

-------------------------------------------------------------------------------


 

Informacja o treści złożonych ofert

 

-------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 25.01.2019

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Wyjaśnienia treści siwz wraz z pytaniami od Wykonawców

3. Zmiana treści siwz

 -------------------------------------------------------------------------------


 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

2. formularz oferty budowa boisk przy SP 7.docx

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu budowa boisk przy SP 7.docx

4. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx

5. Wykaz osób do kontaktu budowa boisk przy SP 7.docx

6. Tabela elementó scalonych.pdf

7. Wykaz robót budowlanych budowa boisk przy SP 7.docx

8. Wykaz osób do realizacji budowa boisk przy SP 7.docx

9. Oświadczenie osób realzujących zamówienie.docx

10. Wzór umowy .pdf

11. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx

12. PRZEDMIAR.pdf

13. Projekt Boisk .2019.zip

14. STWiORB.pdf