Sztafetowe Biegi Przełajowe

 

1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska, Miasto Ciechanów.
2. Termin i miejsce: 28 kwiecień 2016 r. – (Ciechanów – błonia zamku Książąt Mazowieckich)
3. Program: 10.00 - 11.00 - przyjazd ekip, weryfikacja (pobieranie numerów startowych)

  • 11.15 - otwarcie imprezy
  • 11.30 - biegi sztafetowe:
  • 10 x 800 m dziewcząt - szkoły podstawowe
  • 10 x 800 m chłopców - szkoły podstawowe
  • 10 x 800 m dziewcząt - gimnazja
  • 10 x 1000 m chłopców - gimnazja
  • 10 x 800 m dziewcząt - szkoły ponadgimnazjalne
  • 10 x 1000 m chłopców - szkoły ponadgimnazjalne

Dekoracja zwycięzców po zakończenie poszczególnych sztafet.
4. Uczestnicy: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione w eliminacjach rejonowych (międzypowiatowych) zgodnie z regulaminem wojewódzkim: rejon reprezentują 2 drużyny w każdym biegu sztafetowym — łącznie po 16 sztafet w każdej kategorii.
Zespół liczy 10 zawodników/czek z jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzonych w latach 1996 – i młodsi; - 10 zawodników/czek z jednej szkoły gimnazjalnej urodzonych w latach 2000 - 2002 oraz 10 zawodników/czek z jednej szkoły podstawowej urodzonych w latach 2003 - 2004 (bez prawą startu młodszych zawodników).
5. Zgłoszenia: Zgłoszenie wyłącznie poprzez SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ. Druk rejestracyjny potwierdzony przez dyrekcję szkoły i właściwy Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przywozimy na zawody (bez potwierdzenia dyrekcji i SZS zgłoszenie nie będzie przyjęte, mimo zgłoszenia w SRS).
6. Dokumentacja: Aktualna legitymacja szkolna, oryginał zgłoszenia z systemu SRS potwierdzony
przez dyrektora szkoły i właściwy powiatowy SZS. Do legitymacji wystawionej po l października 2015r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły stwierdzające, że zawodnik / zawodniczka jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 sierpnia 1986 r. i 5 listopada 1992 r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn.21.III.2007r.
7. Nagrody: Za miejsca I-III puchary i medale. Dyplomy za miejsca I-VIII.
8. Wyżywienie Istnieje możliwość zakupu wyżywienia – 18 zł za obiad. Zamówienie obiadów prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres c.szs.ciechanow@wp.pl do dnia 25.04.2016 r.
Należność płatna przelewem do dnia 25.04.2016 r. na konto SZS ZC w Ciechanowie,
nr konta: 64 1020 1592 0000 2302 0156 6199 z dopiskiem wyżywienie przełaje.
9. Postanowienia końcowe:Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy.  Ekipy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących. SZS nie ubezpiecza zawodników. Zawodnicy przebierają się w swoich autokarach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zaginione podczas zawodów.
Komunikat organizacyjny znajduje się na stronie internetowej www.szswwm.pl
Uwaga: Niedopuszczalny jest start w obuwiu z kolcami.


Komitet Organizacyjny
Ciechanów 2016