Dostawa mięsa i wędlin do Restauracji „Olimpijski” w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.

Ciechanów, 2013-12-10

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/D/ZP/2014 Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin do Restauracji „Olimpijski” w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego:                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w CiechanowieAdres zamawiającego:                  17 Stycznia 60 BKod Miejscowość:                            06-400 CiechanówTelefon:                                         23 672 55 01Faks:                                                23 673 24 84Adres strony internetowej:               www.mosirciech.plAdres poczty elektronicznej:           mosir@mosirciech.plGodziny urzędowania:           7.30 - 15.30II. Określenie trybu zamówienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:                                          www.mosirciech.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio

w siedzibie zamawiającego (Kryta Pływalnia, ul. 17 Stycznia 60 B – sekretariat MOSiR).

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Restauracji

„Olimpijski” w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 A.

1.1. Produkty mięsno - wędliniarskie winny spełniać niżej wymienione parametry:

- jakość i opakowanie zgodne z wymaganymi normami,

- świeżość, odpowiedni dla danego produktu termin ważności

- odpowiednie cechy organoleptyczne.

Towar powinien być wysokiej jakości - 1 gatunku, świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia ( wędlin nie krótszym niż 2 tygodnie) i bez uszkodzeń fizycznych.

Dostawy towaru realizowane będą środkiem transportu Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dokonanie rozładunku i dostarczenie towaru do magazynu Restauracji „Olimpijski”. Koszt transportu i rozładunku towarów ponosi Wykonawca. Transport towaru odbywać się będzie samochodem typu chłodnia przystosowanym do przewozu mięsa, wędlin. Zamawiany towar będzie przekazywany w zwrotnych pojemnikach lub innych opakowaniach dopuszczonych do obrotu towarami mięsno-wędliniarskimi.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 15110000-2; 15130000-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowychV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowychVI. Termin wykonania zamówienia:  Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31.12.2014 r.VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub nadal należycie wykonuje co najmniej dwie sukcesywne dostawy mięsa i wędlin przez okres co najmniej 12 miesięcy

o wartości brutto min. 60 000,00 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje specjalistycznym środkiem transportu typu chłodnia, przystosowanym do przewozu mięsa i wędlin.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu

o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.VIII. Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadiumIX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

cena

100%

X. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać do dnia: 2014-01-16 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanówsekretariat MOSiR –  piętro krytej pływalni.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-01-16, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów, sala konferencyjna, piętro krytej pływalni.                          XII. Termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowejXIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupównie dotyczyXV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektronicznanie dotyczyXVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: ……………….. Data zamieszczenia ……………………………….

Jerzy Omieciński

Dyrektor MOSiR w Ciechanowie                                                                                                                                 ____________________________________                                                                              Kierownik zamawiającego

 

DO POBRANIA:

1 siwz dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

2 formularz ofertowy dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

3 formularz cenowy mięso i wędliny.docx

4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

5 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

6 oświadczenie z art 22 dostawa miesa i wędlin 2014.docx

7 wykaz dostaw dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

8 Załącznik nr 7 do siwz.docx

9 wzór umowy dostawa mięsa i wędlin 2014.docx

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI

21 wybór najkorzystniejszej oferty dostawa mięsa i wędlin 2014