Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach miejskich w Ciechanowie - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 157610 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

Ciechanów: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach miejskich w Ciechanowie - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 157610 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B,

06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 672 55 01, faks 023 673 24 84.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach miejskich w Ciechanowie - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa zabezpieczenia ratowniczego w sezonie letnim 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ratownictwa wodnego, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) będą świadczone na n/w obiektach w następującym zakresie: a) Basen odkryty w Ciechanowie przy ul. Kraszewskiego - 3 ratowników w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godzinach 10°° - 18°° b) Kąpielisko Miejskie Krubin - 3 ratowników w dni powszednie oraz w niedziele i święta

w godzinach 10°° - 18°°..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 45400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 45400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45400,00

  • Waluta: PLN.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania