Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni

Ciechanów: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B
Numer ogłoszenia: 10880 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 672 55 01, faks 023 673 24 84.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirciech.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B w zakresie: 1. Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie natrysków i hali basenowej zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z hali basenowej obejmuje w szczególności: basen sportowy o wymiarach 25,02 m x 15 m i głębokości 1,6 - 1,8 m, basen rekreacyjny o wymiarach 15 m x 8 m i głębokości od 0,75 - 1,10 m. i urządzenia do odnowy biologicznej, linie brzegowe i plażę, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię z lądowiskiem, wannę do hydromasażu. Usługa będzie świadczona zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), oraz: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Nadzór i obsługa zjeżdżalni i wanny do hydromasażu Nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, przepisów bhp i ppoż., Kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie wyników na tablicy do zamieszczania informacji o temperaturze wody, powietrza itd. Utrzymywania porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych. Zarządzanie przestrzenią basenową dostępną dla klientów, nadzór nad ruchem osób w obrębie hali basenowej, szatni, natrysków i trybun. Pomocy w organizacji zajęć grupowych (współpraca z prowadzącymi zajęcia). Pełnienia dyżuru przez członków zespołu ratowniczego w jednolitych, wyróżniających się i odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych. Świadczenie usługi ratownictwa wodnego odbywać będzie się z uwzględnieniem poniższych warunków: Godziny świadczenia usługi: codziennie we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 22.00 z wyjątkiem okresów awarii i przerw technologicznych. w soboty, niedziele i święta w godz. 6.00 - 22.00 Personel pełniący dyżury wodnej służby ratowniczej musi posiadać: a) uprawnienia ratownicze zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, b) aktualne zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolności do pełnienia funkcji ratownika, c) orzeczenie lekarskie do celów epidemiologicznych..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego i polegające na zabezpieczeniu ratowniczym w sezonie letnim 2016 na kąpieliskach (basen odkryty przy ul. Kraszewskiego i kąpielisko Krubin) w Ciechanowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ w Ciechanowie, nr konta: 16 2030 0045 1110 0000 0359 1630 z adnotacją wadium - Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych udzielonej w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 2 usługi w zakresie świadczenia usługi ratownictwa wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r., z których każda trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje specjalistycznym sprzętem ratowniczym i medycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. W tym względzie Wykonawca wykaże listę wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy będący w jego dyspozycji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje co najmniej 12 osobami, ( w tym 4 osobami z min. pięcioletnim doświadczeniem zawodowym) zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ratownictwa wodnego i w tym względzie wykaże listę osób będących w jego dyspozycji, posiadających określone poniżej uprawnienia. a)uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz.1240). b) aktualne okresowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji ratownika. c) aktualne okresowe orzeczenia lekarskie do celów epidemiologicznych, d) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Umowa ubezpieczenia musi być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych, i obowiązywać od daty rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia zakończenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie obowiązków i uprawnień określonych w Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240). Zamiast dokumentu, o którym mowa j.w., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, należy złożyć dokument: Zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych udzielonej w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - (Dz.U. Nr 208, poz. 1240).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Jakość - 40

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1)zwiększenia lub zmniejszenia wysokości wynagrodzenia za świadczenie usługi, które może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu przedmiotu umowy. 2)Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: musi mieć charakter zewnętrzny, musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi itp. b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa, powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową. 3) Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na zasobach którego Wykonawca polegał przy spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: a) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, oraz b) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosirciech.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów. Sekretariat - I piętro krytej pływalni.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

1 siwz - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

2 formularz ofertowy - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

3 formularz cenowy - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

4 oświadczenie o spełnieniu warunków - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

5 oświadczenie z art. 24 zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

6 grupa kapitałowa - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

7 wykaz osób - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

8 Wykaz usług - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

9 wzór umowy - zabezpieczenie ratownicze pływalni.docx

16 Wybór oferty zabezpieczenie ratownicze 2016.docx