Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_ciechanow/proceedings

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej ustawy PZP

na roboty budowlane p.n:

Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie

Nr postępowania: M.241.1.2022.ZP

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00026397 w dniu 19.01.2022 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 28.02.2022 

 WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIAZANIA OFERTĄ

 

------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 24.03.2022 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 05.04.2022 

Unieważnienie postępowania