Budowa pumptracka

 

Wybór najkorzystniejszej oferty strona 1

Wybór najkorzystniejszej oferty strona 2

 

 

Informacja o treści złożonych ofert

 

Ogłoszenie nr 548668-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych typu Skatepark i toru rowerowego Pumptrack wraz z zagospodarowaniem ternu na działce 221/1 w obrębie Podzamcze w Ciechanowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, krajowy numer identyfikacyjny 65657400000, ul. ul. 17 Stycznia  , 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 672 55 01, e-mail marketing@mosirciech.pl, faks 023 673 24 84. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosirciech.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.mosirciech.pl/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych typu Skatepark i toru rowerowego Pumptrack wraz z zagospodarowaniem ternu na działce 221/1 w obrębie Podzamcze w Ciechanowie 
Numer referencyjny: M.241.18.2018.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem ternu na działce 221/1 w obrębie Podzamcze w Ciechanowie wg podziału na następujące zadania: ZADANIE NR 1: „Budowa obiektu sportowego typu Skatepark w Ciechanowie”. Obiekt o powierzchni ok. 500 m² zawierać będzie m.in. takie elementy jak banki, quartery, murki, poręcze, platformy, otwarty basen typu „Bowl” oraz inne elementy charakterystyczne dla tego typu obiektów. Skatepark będzie usytuowany na dwóch poziomach. Na terenie obiektu powstanie miejsce do odpoczynku wyposażone w ławki min. 2 szt., stojaki dla rowerów umożliwiające zaparkowanie min. 10 rowerów, kosze na śmieci w ilości min. 2 szt., tablicę informacyjną oraz Regulamin. Cały teren zostanie oświetlony. Przewiduje się zamontowanie 3 słupów z lampami solarnymi. ZADANIE NR 2: „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Ciechanowie”. Obiekt o łącznej długości ok. 200 mb toru jezdnego z wydzieleniem i podziałem na Mini truck o długości ok. 50 mb. toru jezdnego z przeznaczeniem do korzystania przez dzieci i Easy truck długości ok. 150 mb toru jezdnego, który przeznaczony będzie dla młodzieży i osób dorosłych uprawiających sporty rowerowe na wyższym poziomie zaawansowania. Zakres prac obejmuje: - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych (zgłoszenie). - wykonanie konstrukcji i ułożenie nawierzchni bitumicznej, - zamontowanie 3 słupów z lampami solarnymi, - wykonanie trawnika na skarpach toru i odtworzenie trawnika po budowie. - wykonanie placu odpoczynku wyposażonego w stojaki na rowery, zestaw serwisowy, regulamin, ławki i kosz. - montaż elementów małej architektury (ławki w ilości min. 2 szt. stojaki na rowery umożliwiające zaparkowanie min. 10 rowerów - łącznie dla 2 torów, kosze na śmieci w ilości min. 2 szt.) - opracowanie i wykonanie wraz z montażem tablic z regulaminem sposobu korzystania z trasy rowerowej „pumptrack” (w przypadku wydzielenia torów opracowanie regulaminu dla każdego toru. - wykonanie i montaż tablic informacyjnych. - wykonanie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową łączącego tor rowerowy z istniejącym ciągiem pieszym. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45212000-6

71220000-6

45316000-5

45212140-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: .O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł na każde z zadań 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w odniesieniu do ZADANIA NR 1 i do ZADANIA NR 2: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze obiektów sportowych lub rekreacyjnych o wartości robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację min. 200.000,00 zł. każdy, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów sportowych lub rekreacyjnych o wartości min. 200.000,00 zł. każda. Za obiekt sportowy lub rekreacyjny Zamawiający uzna w szczególności plac street workout, skatepark, pumptrack i tym podobne obiekty sportowe. Wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Minimalne warunków dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga w tym zakresie w odniesieniu do ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 dysponowania: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym; - doświadczenie – liczba projektów budowlanych i wykonawczych lub projektów budowlano- wykonawczych obiektów sportowych lub rekreacyjnych o podobnym charakterze o wartości robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację min. 200.000,00 zł. b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika robót - doświadczenie – wykonanie min. 2 robót budowlanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych o podobnym charakterze o wartości min. 200.000,00 zł. d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika robót. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny legitymować się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ramach posiadanej specjalności na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów sportowych lub rekreacyjnych o podobnym charakterze o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł na każde z zadań. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale V niniejszej specyfikacji, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: odnośnie ZADANIA NR 1 - 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych. odnośnie ZADANIA NR 2 - 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta: 76160014621839087850000001 z adnotacją „wadium - „Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych typu Skatepark i toru rowerowego Pumptrack wraz z zagospodarowaniem ternu na działce 221/1 w obrębie Podzamcze w Ciechanowie” – zadanie nr…..” 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z uregulowaniem w Ustawie Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji Jakości i rękojmi za wady

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1) w zakresie terminów realizacji Przedmiotu umowy w przypadku: a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, b) wystąpienia w trakcie realizacji umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 umowy, 2) w zakresie zmiany części Przedmiotu umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 3) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, które nie skutkują zamianą wysokości wynagrodzenia lub / i zmianą terminu wykonania Przedmiotu umowy, Zmiany wyszczególnione w ust. 1, pkt 1) lit. a), b) nie skutkują zmianą wynagrodzenia. 2. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy). 3. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot umowy wskazanych w ofercie, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-07, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa obiektu sportowego typu Skatepark w Ciechanowie”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt o powierzchni ok. 500 m² zawierać będzie m.in. takie elementy jak banki, quartery, murki, poręcze, platformy, otwarty basen typu „Bowl” oraz inne elementy charakterystyczne dla tego typu obiektów. Skatepark będzie usytuowany na dwóch poziomach, aby ułatwić korzystanie z niego osobom o różnych umiejętnościach. Urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie skateparku muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 – „Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.” Na terenie obiektu powstanie miejsce do odpoczynku wyposażone w ławki min. 2 szt., stojaki dla rowerów umożliwiające zaparkowanie min. 10 rowerów, kosze na śmieci w ilości min. 2 szt., tablicę informacyjną oraz Regulamin. Cały teren zostanie oświetlony. Przewiduje się zamontowanie 3 słupów z lampami solarnymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 71220000-6, 45316000-5, 45333000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Ciechanowie”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt o łącznej długości ok. 200 mb toru jezdnego z wydzieleniem i podziałem na Mini truck o długości ok. 50 mb. toru jezdnego z przeznaczeniem do korzystania przez dzieci i Easy truck o długości ok. 150 mb toru jezdnego, który przeznaczony będzie dla młodzieży i osób dorosłych uprawiających sporty rowerowe na wyższym poziomie zaawansowania. Zakres prac obejmuje: - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych (zgłoszenie). - wykonanie konstrukcji i ułożenie nawierzchni bitumicznej, - zamontowanie 3 słupów z lampami solarnymi, - wykonanie trawnika na skarpach toru i odtworzenie trawnika po budowie. - wykonanie placu odpoczynku wyposażonego w stojaki na rowery, zestaw serwisowy, regulamin, ławki i kosz. - montaż elementów małej architektury (ławki w ilości min. 2 szt. stojaki na rowery umożliwiające zaparkowanie min. 10 rowerów - łącznie dla 2 torów, kosze na śmieci w ilości min. 2 szt.) - opracowanie i wykonanie wraz z montażem tablic z regulaminem sposobu korzystania z trasy rowerowej „pumptrack” (w przypadku wydzielenia torów opracowanie regulaminu dla każdego toru. - wykonanie i montaż tablic informacyjnych. - wykonanie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową łączącego tor rowerowy z istniejącym ciągiem pieszym. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 71220000-6, 45316000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

1. siwz budowa pumptracka.docx

2. formularz oferty budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

4. Wykaz osób do kontaktu budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

5. Wykaz robót budowlanych budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

6. Wykaz osób do realizacji budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

7. Oświadczenie osób realzujących zamówienie budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

8. Wzór umowy budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

9. Oświadczenie o grupie kapitałowej budowa skateparku i toru rowerowego typu pumptrack.docx

10.1. Rzut skatepark Ciechanów.jpg

10.2. plan_zagospodarowania_pumptrack.pdf

10.3. mapka zagospodarowania terenu.docx

9 a. Program funkcjonalno użytkowy Pumptrack Ciechanów

9b. Program funkcjonalno użytkowy Skatepark Ciechanów

Odpowiedzi Budowa skateparku i pumptracka

 Informacja o treści złożonych ofert