Budowa zjeżdżalni 2018 3

 

Informacja o unieważnieniu Budowa zjeżdżalni 3 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: M.241.19.2018.ZP: Nazwa zadania: „Modernizacja basenów kąpielowych w Ciechanowie polegająca na przebudowie zjeżdżalni wodnej krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60 B i budowie zjeżdżalni wodnej basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego 8 b”.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego

Gmina Miejska Ciechanów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Adres zamawiającego 17 Stycznia 60 B

Kod Miejscowość 06-400 Ciechanów

Telefon: 23 6725501

Faks: 23 6732484

adres strony internetowej mosirciech.pl

adres poczty elektronicznej mosir@mosirciech.pl

Godziny urzędowania: 7.30-15.30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zjeżdżalni wodnych wg podziału na następujące zadania:

 

ZADANIE NR 1:

Modernizacja zjeżdżalni na basenie kąpielowym krytym wraz z przylegającą infrastrukturą przy ul. 17 Stycznia 60 B w Ciechanowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny zjeżdżalni w małej niecce basenu kąpielowego przyjęto wykonanie remontu zjeżdżalni poprzez zmianę usytuowania całej zjeżdżalni wewnątrz pomieszczenia pływalni.

Przeprowadzony remont nie zmienia układu funkcjonalnego i technologicznego instalacji

niezbędnych do działania obiektu. Remont przewiduje prace w zakresie wykonania nowej konstrukcji zjeżdżalni, przebudowy instalacji wodnych na basenie i elektrycznych przy wyposażeniu zjeżdżalni

w efekty multimedialne.

Remont przewiduje wymianę zjeżdżalni wodnej z wykorzystaniem istniejącego słupa stalowego ze schodami stalowymi prowadzącymi do rury zjeżdżalni.

Orientacyjne parametry nowej zjeżdżalni wodnej krytej pływalni:

typ zjeżdżalni- rura, o długości 40 -60 m, wysokość startu 6,18 m (w zależności od różnicy poziomów).

Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym, do zadania nr 1 – załącznik nr 9 a,

 

ZADANIE NR 2:

Modernizacja niecki odkrytego basenu kąpielowego poprzez dobudowę zjeżdżalni przy ul.

Kraszewskiego 8b w Ciechanowie”.

Remont przewiduje przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji nowej zjeżdżalni, startowej klatki schodowej oraz wanny hamownej,wykonanie fundamentów, podłączenie instalacji wodnej do elementu startowego, montaż instalacji odprowadzającej wodę z wanny hamownej do basenu istniejącego.

Przeprowadzony remont nie zmienia układu funkcjonalnego basenu. Wymaga zmiany układu

technologicznego instalacji niezbędnych do działania obiektu zjeżdżalni. Remont przewiduje prace

w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych celem umożliwienia funkcjonowania zjeżdżalni.

Orientacyjne parametry zjeżdżalni wodnej basenu odkrytego:

typ zjeżdżalni – wielotorowa (max. 3 tory), długość 9-15 m, wysokość startu 3-4 m (w zależności od różnicy poziomów).

Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym,do zadania nr 2 – załącznik nr 9 b.

 

W odniesieniu do każdego zadania osobno Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

kompleksowej realizacji zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.: opracować

dokumentację projektową i według tej dokumentacji wykonanie robót budowlanych.

Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej.

Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 462);

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. roku, poz. 1129);

Roboty budowlane należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przy wykonywaniu robót warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z Projektem budowlanym i warunkami technicznymi;

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres budowy prowadzić nadzór autorski projektowy;

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca wykona kompleksową dokumentację powykonawczą;

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;

Inwestycja będzie realizowana w ramach zgłoszenia robót budowlanych w odniesieniu do zadania nr 1 i do zadania nr 2.

 

 

 

UWAGA

W celu zapoznania się ze specyfiką i zakresem przedmiotu zamówienia, Zamawiający w dniu 18.05.2018 r. o godz. 13.00 umożliwi oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym

ustaleniu z kierownikiem pływalni (nr kontaktowy: 515 104 105). Wizję lokalną oferent

przeprowadzi w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane; 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 45212212-5

Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich; 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego; 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych

i sygnalizacyjnych; 45333000-0 Roboty instalacyjne.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 2 części.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy dalszych

podwykonawców.

6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne związane z realizacją zamówienia.

Organizacja, zabezpieczenie, utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu prowadzenia prac oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu należy do obowiązków i obciąża wykonawcę robót.

9. Wymagania dot. gwarancji

Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru technicznego robót na każde z zadań.Gwarancja jakości stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIII niniejszej SIWZ.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1 – do 15.12.2018 r.

Zadanie nr 2 – do 15.12.2018 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie części zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu tylko jedno oświadczenie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł na każde z zadań.

- zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

a) opis minimalnych warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy:

wykaz zrealizowanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dotyczący:

ZADANIE NR 1

wykonywania na terenie publicznych pływalni krytych zjeżdżalni wodnej w zakresie wykonania nowej konstrukcji zjeżdżalni, przebudowy instalacji wodnych i elektrycznych przy wyposażeniu zjeżdżalni

w efekty multimedialne o wartości min. 200 000,00 zł każda.

ZADANIE NR 2

wykonywania na terenie publicznych kąpielisk, pływalni odkrytych dostawy i montażu konstrukcji

nowej zjeżdżalni wodnej wraz z instalacją sanitarną i elektryczną o wartości min. 200 000,00 zł

każda.

Wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) opis minimalnych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga w tym zakresie w odniesieniu do ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 dysponowania:

 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym;

 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności sanitarnej,

 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności elektrycznej,

 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika robót,

 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika robót,

 2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika robót.

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny legitymować się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ramach posiadanej specjalności na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie zjeżdżalni wodnej o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto.

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty

udostępniające zasoby).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7

ustawy Pzp.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym

postępowaniu.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty warunkiem stanu granicznego spełnia/nie spełnia.

10. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty

w zakresie drugiego zadania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu

wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę.

3) Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym,

4) Wykaz robót budowlanych,

5) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia,

6) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

7) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

8) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę.

 

Dokumenty oznaczone nr 1 ,2 ,3 należy złożyć wraz z ofertą, pozostałe na wezwanie

zamawiającego w odniesieniu do najwyżej ocenionych ofert na poszczególne zadania.

 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł na każde z zadań.

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz co najmniej 2 robót budowlanych opisanych w rozdziale V niniejszej specyfikacji wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, np. protokoły odbioru robót z których będzie wynikało, że zostały wykonane należycie.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale V niniejszej specyfikacji, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

a) punkcie VII.2 ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) w rozdziale VII.2, ppkt. 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 2) oraz pkt. 2, ppkt. 1) – 3) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

7. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są

w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność

z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2).

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których

mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.

z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.

poz. 147 i 615). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.

 • za pomocą faksu należy kierować na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -23 673 24 84.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

 • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty elektronicznej -marketing@mosirciech.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Janusz Szymańczyk tel. 23 672 55 01 wew. 28 lub 515 104 105, w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30.

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Marzena Nowalińska tel. 23 672 55 01 wew. 24, fax. 23 673 24 84, w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez

rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa

w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: mosirciech.pl.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności

postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany

terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: mosirciech.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również

pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania

wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian

w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację

o zmianach na stronie internetowej: mosirciech.pl.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

odnośnie ZADANIA NR 1 - 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych.

odnośnie ZADANIA NR 2 - 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta: 76160014621839087850000001 z adnotacją

wadium - „Modernizacja basenów kąpielowych w Ciechanowie polegająca na przebudowie zjeżdżalni wodnej krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60 B i budowie zjeżdżalni wodnej basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego 8 b – zadanie nr…..”

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium

w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z uregulowaniem w Ustawie Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

 

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia data związania ofertą.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu

osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem

rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane

przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie

należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez

upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być

krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

"Oferta - „Modernizacja basenów kąpielowych w Ciechanowie

polegająca na przebudowie zjeżdżalni wodnej krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60 B i budowie zjeżdżalni wodnej basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego 8 b” – Zadanie nr …….

nie otwierać przed 28.05.2018 r., godz. 11.15"

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania

koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny

ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

potwierdzających brak podstaw wykluczenia, oświadczenia o którym mowa w pkt. VII. 1. 2) niniejszej specyfikacji i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw,

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia,

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który

w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt

w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 28.05.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów - sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 28.05.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów – sala

konferencyjna.

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym"

stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego".

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty w zakresie zadań 1 i 2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

 

 

 

1

 

 

 

Cena

 

 

 

60%

C = (C min/C o) x 60 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena brutto

z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona

w ocenianej ofercie (zł)

 

 

 

2

 

Okres gwarancji

jakości

 

 

40%

najkrótszy okres gwarancji

/badany okres gwarancji

x 40 pkt

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy

i nie dłuższy niż60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót na każde z zadań.

 

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości

w następującym przedziale miesięcy:

Przedział miesięcy możliwy do zadeklarowania 36 najkrótszy możliwy - 60 najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.

Sposób przyznawania punktów:

1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (max 60 m-cy) okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,

2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy (min. 36 m-cy) okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt

w niniejszym kryterium,

3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.

4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym

a najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

G = ((G o - Gmin) / (Gmax - Gmin)) x 40 pkt., gdzie:

G o - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

G min. - najkrótszy okres gwarancji spośród złożonych ofert

G max - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem V, pkt 5. niniejszej specyfikacji.

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie

z tymi przepisami.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży

najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - mosirciech.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1).

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie poszczególnych zadań zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego - mosirciech.pl

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do

wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w pkt.XVIII.3

niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem

ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia

postępowania.

9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

4) opisu przedmiotu zamówienia

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania

zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności

zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

zamawiającego - mosirciech.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

16. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - mosirciech.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera

braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa

zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich

otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców

oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia

dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XX. Załączniki

1. siwz budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

2. formularz ofertowy Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

3. oświadczenie Wykonawcy Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

4. wykaz osób do kontaktu Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

5. wykaz robót budowlanych Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

7. Oświadczenie o uprawnieniach osób Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

8. Wzór umowy Budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej budowa zjeżdżalni 2018 3.docx

10.1. mapa zadanie nr 1.pdf

10. PFU załącznik nr 9 a.pdf

11.1. Mapa do zadania nr 2.docx

11. PFU załącznik nr 9 b.pdf

Ogłoszenie nr 556329.docx